Президія Національної академії мистецтв України

Президія як керівний орган НАМ України

Президія, очолювана президентом НАМ України, здійснює керівництво роботою Академії та контроль за дотриманням Статуту НАМ України в період між сесіями Загальних зборів Академії.
До складу Президії входять: президент, віцепрезиденти, головний учений секретар та академіки-секретарі відділень. Засідання Президії проводяться, як правило, щомісяця.
Президент та інші члени Президії обираються строком на п'ять років таємним голосуванням Загальними зборами Академії виключно з числа академіків простою більшістю голосів. Президент організовує роботу Академії та її Президії і несе персональну відповідальність за її діяльність, очолює Президію і бюро Президії, організовує виконання рішень Загальних зборів Академії, затверджує положення про структурні підрозділи Апарату Президії та посадові інструкції їхніх керівників, видає накази і розпорядження тощо.
При Президії Академії діють редакційно-видавнича рада, наукові ради, комітети та комісії з окремих мистецьких питань. Президія має постійно діючий Апарат, що забезпечує виконання її рішень.
Згідно зі статутними положеннями НАМ України основними напрямами діяльності Президії є:

ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРУКТУРИ АПАРАТУ

Президія затверджує структуру свого Апарату, здійснює правовийі соціальний захист його працівників

СТАТУТ НАМ УКРАЇНИ: КОНТРОЛЬ

Президія здійснює контроль за дотриманням Статуту Академії науковими і творчими установами, підприємствами й організаціями

СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Президія скликає Загальні збори Академії, призначає вибори членів НАМ України

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ВАКАНСІЙ

Президія затверджує кількість та перелік вакансій академіків і членів-кореспондентів

НАУКОВІ і ТВОРЧІ ПРОГРАМИ

Президія подає на обговоренняі затвердження Загальних зборів Академії наукові і творчі програми, мистецькі проєкти, прогнози, звіти про діяльність

ПРОЄКТБЮДЖЕТУ АКАДЕМІЇ

Президія готує на розгляд Загальних зборів проєкт бюджету Академії та звітує про його виконання

КООРДИНАЦІЯ ПРОГРАМ

Президія забезпечує координацію наукових і творчих програм, фундаментальних і прикладних наукових досліджень, мистецьких проєктів

УТВОРЕННЯ Й ЛІКВІДАЦІЯ УСТАНОВ

Президія приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію наукових і творчих установ та організацій, тимчасових творчих колективів

ЗАТВЕРДЖЕННЯ КЕРІВНИКІВ

Президія затверджує керівників наукових і творчих установ та організацій, їхніх заступниківз наукової і творчої роботи, керівників управлінь і відділень тощо

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

Президія здійснює управління майном наукових і творчих установ, підприємств та організацій, що віднесені до відання Академії, яке є державною власністю

ОРЕНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

Президія погоджує відповідно до законодавства питання про надання в оренду державного майна, що перебуває у користуванні Академії

НАУКОВІ РАДИ, КОМІСІЇ

Президія утворює наукові ради, комітети та комісії з найважливіших питань науки про мистецтвоі культуру, заслуховує звітипро їхню роботу

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ

Президія організовує підготовку фахівців вищої кваліфікації (PhD) для наукових і творчих установ, закладів культури, підприємств та організацій, зокрема тих, що віднесені до відання Академії

ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ

Президія сприяє використанню результатів науково-дослідних робіт, виконаних науковцями науково-дослідних інститутів Академії,у вищій мистецькій освіті,соціальній сфері та інш.

НАЛАГОДЖЕННЯ НАУКОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Президія налагоджує наукові зв'язки з Національною академією наук, галузевими академіями наук, науковими установами та навчальними закладами в Україні та за її межами, укладає відповідні договори

ПРИСУДЖЕННЯ ІМЕННИХ ПРЕМІЙ

Президія присуджує іменні премії Академії, інші нагороди молодим ученим і студентам мистецьких навчальних закладів за кращінаукові та творчі праці

НАГОРОДЖЕННЯ ВІДЗНАКАМИ

Президія нагороджує відзнаками та преміями Академії її членів, видатних науковців, вітчизняних та іноземних діячів, які зробили вагомий внесок у розвиток української культури і мистецтв

СКЛИКАННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ

Президія скликає з'їзди, конференції, симпозіуми з питань, щоналежать до компетенції Академії

ОРГАНІЗАЦІЯ, УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ

Президія організовує або бере участь у проведенні всеукраїнськихі міжнародних конкурсів, фестивалів та інших мистецьких заходів

РОЗВИТОКТВОРЧИХ УСТАНОВ

Президія здійснює заходи щодо забезпечення розвитку науковихі творчих установ, підприємств та організацій, що віднесені до відання Академії

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИДАВНИЧИХ ПЛАНІВ

Президія розглядає і затверджує видавничі плани Академії, контролює їхнє виконання

ЗАКРІПЛЕННЯ МАЙНА УСТАНОВ

Президія приймає рішення про закріплення майна Академії занауковими і творчими установами, підприємствами й організаціями, що віднесені до відання Академії

КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Президія здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів і майна Академії

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

Президія визначає відповідно до законодавства порядок використання бюджетних коштів

РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ

Президія затверджує порядок розподілу доходів від господарської діяльності Академії

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ

Президія затверджує за пропозицією президента Академії розподіл обов'язків між членами Президії

Бюро Президії для оперативних питань

Для розгляду та оперативного вирішення поточних питань діяльності Академії, оперативного керівництва та здійснення контролю за роботою наукових і творчих установ, підприємств та організацій, що віднесені до відання Академії, за рішенням Президії діє бюро Президії Академії у складі президента, віцепрезидентів і головного ученого секретаря. Рішення бюро Президії має силу рішення Президії Академії.

ПРИЙМАЛЬНЯ президента і головного ученого секретаря

  +38 044 486 24 60

  moc.liamg%40aimedaca.uman

Illustration

Віктор Дмитрович СИДОРЕНКО

Президент

Художник, педагог, науковець
Академік НАМ України (1997)

  +38 044 486 19 19
  +38 044 272 15 40

  moc.liamg%40aimedaca.uman

Illustration

Валерій Анатолійович БІТАЄВ

Перший віцепрезидент

Культуролог, дослідник проблем теорії культури і мистецтва
Академік НАМ України (2017)

  +38 044 486 17 35

Illustration

Олександр (Олесь) Геннадійович САНІН

Віцепрезидент

Кінорежисер, культурно-громадський діяч
Член-кореспондент НАМ України (2021)

  +38 044 486 28 29

Illustration

Юрій Євгенович ВАКУЛЕНКО

Віцепрезидент

Художник, музейний працівник, культурно-громадський діяч
Член-кореспондент НАМ України (2021)

  +38 044 486 19 11

Illustration

Олексій Вікторович СКРИПНИК

В. о. головного ученого секретаря

Композитор, педагог, науковець
Академік НАМ України (2021)

  +38 044 486 22 37

Illustration

Андрій Володимирович ЧЕБИКІН

Член Президії НАМ України

Художник-графік, педагог
Академік-секретар відділення образотворчого мистецтва НАМ України,академік НАМ України (1997), професор

Illustration

Петро Якович ЧУПРИНА

Член Президії НАМ України

Музикант, фахівець у галузі сучасного оперно-балетного мистецтва України, керівник і організатор театральної справи
Академік-секретар відділення музичного мистецтва НАМ України,
академік НАМ України (2013)

Illustration

Сергій Володимирович МАСЛОБОЙЩИКОВ

Член Президії НАМ України

Кінорежисер, сценарист, театральний режисер, режисер телебачення та реклами, графік, живописець, театральний художник, дизайнер театральних костюмів, педагог
Академік-секретар відділення кіномистецтва НАМ України,
академік НАМ України (2021)

Illustration

Олексій Ігорович БЕЗГІН

Член Президії НАМ України

Театральний педагог, науковець, організатор театральної справи
Академік-секретар відділення театрального мистецтва НАМ України,академік НАМ України (2013)

Illustration

Владислав Вікторович КОРНІЄНКО

Член Президії НАМ України

Громадський, культурний діяч, менеджер культури й освіти, науковець, мистецтвознавець, культуролог
Академік-секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ України,
член-кореспондент НАМ України (2021)

Illustration

Микола Іванович ЯКОВЛЄВ

Член Президії НАМ України

Архітектор, педагог
Академік-секретар відділення синтезу пластичних мистецтв НАМ України,академік НАМ України (2004)