Установи Національної академії мистецтв України

Про установи НАМ України

Основними складовими структури Академії є два науково-дослідні інститути мистецького профілю: Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України та Інститут культурології НАМ України, та два територіально відокремлені науково-мистецькі структурні підрозділи: Західний регіональний науково-мистецький центр, Східний регіональний науково-мистецький центр.
Питання дослідницької діяльності наукових установ, відокремлених підрозділів, підприємств та організацій, що віднесені до відання Академії, заслуховуються на засіданнях Зборів відділень Академії. Директор наукової установи призначається на посаду наказом президента НАМ України за контрактом на строк від одного до п'яти років.
Регіональний науково-мистецькій центр діє на основі статутів (положень), що затверджуються Президією Академії. 

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

Illustration

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (ІПСМ НАМ України) — єдина науково-дослідна установа в Україні, що здійснює фундаментальні наукові дослідження у галузі всіх видів сучасного мистецтва, практичні і пошукові студії, спрямовані на формування професійного сучасного мистецтва й архітектури, впровадження нових мистецьких технологій і практик, подальше становлення національної культури, підготовку та видання монографій, збірників наукових праць з магістральних напрямів наукової діяльності Інституту. Готує наукові кадри вищої кваліфікації на третьому науково-освітньому рівні "доктор філософії" (PhD).

Директор ІПСМ НАМ України

Illustration

Ігор Борисович САВЧУК

Директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Культурознавець, музикознавець, педагог
Доктор мистецтвознавства, професор

  +380 44 529 20 51 (приймальня)

  au.veik.iram%40kuhcvas

Про Інститут проблем сучасного мистецтва

Різнобічна діяльність Інституту впроваджується авторитетним науковим і творчим колективом, який об’єднав академіків і членів-кореспондентів НАМ України, професорів і доцентів, докторів і кандидатів мистецтвознавства, архітектури, філософських і філологічних наук, визнаних фахівців у галузях візуального мистецтва, музики, театру, кіно, архітектури, культурології й трансцендентальної естетики.
Ініціативи ІПСМ НАМ України, спрямовані на створення інтелектуальної атмосфери навколо явищ сучасної культури та мистецтва, що також реалізуються через видання збірників наукових праць: з 1998 — «Мистецтвознавство України», з 1999 — «Мистецькі обрії», з 2003 — «МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія», з 2004 — «Сучасне мистецтво», «Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини», «Художня культура. Актуальні проблеми», «Сучасні проблеми художньої освіти в Україні», з 2008 — ілюстрованого альманаху «Арт-Курсив». Серед фундаментальних праць, створених колективом Інституту, слід назвати чотиритомну серію «Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття» (у двох книгах), «Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття», «Нариси з історії кіномистецтва», «Нариси з історії дизайну», численні колективні й однособіні монографії.
З 2017 року Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України здійснює освітню діяльність у сфері вищої освіти (PhD) у галузі знань 03 — Гуманітарні науки, спеціальність 034 — Культурологія.
Головними напрямами діяльності Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України є:

СИСТЕМАТИЗАЦІЯі ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ

Систематизація та збір інформаціїз новітніх світових розробокі досліджень в усіх сферах мистецтва

ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PhD)

Підготовка наукових кадрів третього рівня вищої освіти (PhD) у галузі знань 03 — Гуманітарні науки, спеціальність 034 — Культурологія

МОНІТОРИНГй АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙ

Моніторинг діяльності культурних інституцій, аналіз результатів їхньої роботи

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Наукові дослідження з теорії та історії світової й української художньої культури

ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВі ВИСТАВОК

Проведення художніх виставок, пленерів, майстер-класів, семінарів, конференцій тощо

СПІВПРАЦЯз ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Співпраця зі спорідненими організаціями, благодійними фондами тощо

УЧАСТЬ У ПРОЄКТАХі ЗАХОДАХ

Участь співробітників у художніх виставках, проєктах, пленерах, проведення фестивалів тощо

Інститут культурології НАМ Уkраїни

Illustration

Інститут культурології Національної академії мистецтв України (ІК НАМ України) — науково-дослідна установа в Україні, що здійснює фундаментальні наукові дослідження в галузі культурології як системи знань про сутність культури, закономірність і розвиток середовища людського існування. Науковий колектив Інституту спрямовує дослідницький пошук на вивчення культури як надскладної системи, що об’єднує безліч підсистем, як глобальний феномен, що споконвічно пов’язаний із розвитком людини. 

Директор Інституту культурології НАМ України

Illustration

Ганна Павлівна ЧМІЛЬ

Директор Інституту культурології НАМ України

Культурознавець, філософ, кінознавець, педагог
Академік НАМ України, доктор філософських наук, професор

  + 380 44 235 71 96

  + 380 44 235 71 98 (факс)

  moc.liamg%40ofni.uaanrci
  moc.liamg%40umanki.ofni

Про Інститут культурології НАМ України

Результати досліджень Інституту культурології НАМ України репрезентовані широкому науковому загалу в понад п'ятдесяти знакових фундаментальних виданнях. Активізуючи поступальний розвиток української культурології й мистецтвознавства, ІК НАМ України опікується створенням і виданням фахової наукової періодики — щорічника наукових праць «Культурологічна думка» та наукового збірника «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку» (спільно з Pівненським державним гуманітарним університетом з 2016 року).
Належне місце ІК НАМ України в науково-творчому житті держави презентує діяльність авторитетного наукового і творчого колективу, до якого входять академіки і члени-кореспонденти НАМ України, доктори наук, кандидати наук, доктори філософії (PhD), професори, доценти та старші дослідники, заслужені діячі мистецтв України, заслужені працівники культури України.
З 2016 року Інститут культурології НАМ України спільно з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» проваджують освітню діяльність у сфері вищої освіти (PhD) в галузі знань 03 — Гуманітарні науки, спеціальність 034 —Культурологія.
ІК НАМ України прагне розширювати плідні наукові зв'язки, здійснювати обмін фахівцями й теоретичним досвідом, започатковувати спільні дослідницькі проєкти та спільні видання з науковими і освітніми закладами України та світу.
Головними напрямами діяльності Інституту культурології НАМ України є:

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведення фундаментальних досліджень в галузі культурології

ВИДАННЯ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ

Видання фахової наукової періодики: щорічника наукових працьі наукового збірника

АНАЛІТИКАй ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Підготовка аналітичних матеріалів та експертної оцінки

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ

Залучення молодих дослідників до проведення наукового пошуку

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Суспільно значуща громадська діяльність у національних творчих спілок і громадських організацій України