Процедура прийняттядо Національної академії мистецтв України

Склад Академії

Академія об'єднує у своєму складі дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, почесних академіків та іноземних членів, які обираються Загальними зборами Академії, а також усіх наукових і творчих працівників у наукових і творчих установах та організаціях Академії.

Дійсні члени (академіки)

Академіками обираються громадяни України — митці, які досягли значних успіхів у розвиткові та збагаченні української художньої культури, в науковій, художній та педагогічній діяльності, а також мистецтвознавці, які мають, як правило, науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора.

  Академіки обираються довічно з числа членів-кореспондентів Академії.

  Академік має право голосу на всіх етапах виборів.

  Академіки, які вибули на постійне проживання за межі України і стали громадянами іншої держави, набувають статусу іноземних членів Академії. Вивільнені ними місця оголошуються Президією вакантними.

  Після досягнення академіками 75-річного віку відкриваються вакансії для нових академіків у межах наявних бюджетних коштів. За академіками, які досягли зазначеного віку, зберігаються всі права, передбачені Статутом НАМ України.

  Вибори академіків проводяться не рідше ніж один раз на три роки за наявності вакансій та в умовах широкої поінформованості наукової та мистецької громадськості.

  Повідомлення Президії Академії про вибори академіків публікується не пізніше ніж за три місяці до дня виборів у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Етапність виборів дійсних членів (академіків)

1

Висування кандидатів

Висування кандидатів в академіки і прийняття документів здійснюється протягом сорока п'яти днів із дня опублікування повідомлення про вибори.
Право висувати кандидатів в академіки з зазначених у повідомленні галузей науки і мистецтва надається академікам, членам-кореспондентам, вченим радам наукових установ, закладів мистецької освіти, художнім радам мистецьких колективів, правлінням творчих спілок, органам державного управління в сфері культури.

2

Списки висунутихта зареєстрованих кандидатів

Списки висунутих та зареєстрованих кандидатів в академіки публікуються не пізніше ніж за один місяць до дня виборіву друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження. 

3

Обговорення у науковихі творчих колективах

Кандидатури для обрання в академіки широко обговорюються у наукових і творчих колективах. Результати таких обговорень доводяться до відома членів відділень. На загальних Зборах відділень і Загальних зборах Академії створюються умови для об'єктивного обговорення кандидатур.

4

Утворення експертної комісії

З метою встановлення відповідності спеціальностей висунутих кандидатів оголошеним вакансіям та визначення вагомості їх внеску у розвиток науки про мистецтво і культуруі національного мистецтва президією Академії утворюються експертні комісії з числа академіків. 

5

Вибори на Загальних зборах відділення

Вибори кандидатів в академіки Академії проводяться на Загальних зборах відділення таємним голосуванням академіків.
Вибори вважаються дійсними, якщо на зборах присутні не менш як дві третини особового складу академіків і членів-кореспондентів, які входять до складу відповідного відділення.
Обраними кандидатами у члени Академії вважаються особи, за яких проголосували не менш як дві третини особового складу членів відділення Академії, які брали участь у голосуванні.

6

Вибори на Загальних зборах Академії

Академіки обираються на Загальних зборах Академіїтаємним голосуванням академіків.
Вибори вважаються чинними, якщо на зборах присутні не менш як дві третини особового складу академіківі членів-кореспондентів Академії.
Обраними академіками вважаються особи, за яких проголосувало не менш як дві третини академіків,які брали участь у голосуванні.

7

Публікація спискуновообраних академіків

Список новообраних академіків публікується у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Члени-кореспонденти

Членами-кореспондентами Академії обираються громадяни України — діячі національного мистецтва, в творчому доробку яких є визначні твори мистецтва, та вчені, які мають науковий ступінь або вчене звання, досягли значних успіхів у створенні мистецтвознавчих праць, реалізації загальномистецьких проєктів, програм і поєднують наукову, педагогічну та творчу діяльність.

  Члени-кореспонденти обираються довічно.

  Член-кореспондент має право голосу на виборах кандидатів у члени-кореспонденти на загальних Зборах відділень та Загальних зборах Академії, а також іноземних членів і почесних академіків Академії на її Загальних зборах.

  Члени-кореспонденти Академії, які вибули на постійне проживання за межі України і стали громадянами іншої держави, набувають статусу іноземних членів Академії. Вивільнені ними місця членів-кореспондентів Академії оголошуються Президією вакантними.

  Після досягнення членами-кореспондентами Академії 75-річного віку відкриваються вакансії для нових членів-кореспондентів Академії в межах наявних бюджетних коштів. За членами-кореспондентами Академії, які досягли зазначеного віку, зберігаються всі права, передбачені Статутом НАМ України.

  Вибори членів-кореспондентів Академії проводяться не рідше ніж один раз на три роки за наявності вакансій та в умовах широкої поінформованості наукової та мистецької громадськості.

  Повідомлення Президії Академії про вибори членів-кореспондентів Академії публікується не пізніше ніж за три місяці до дня виборів у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Етапність виборів членів-кореспондентів Академії

1

Висування кандидатів

Висування кандидатів у члени-кореспонденти Академії і прийняття документів здійснюється протягом сорока п'яти днів з дня опублікування повідомлення про вибори.
Право висувати кандидатів у члени-кореспонденти Академії з зазначених у повідомленні галузей науки і мистецтва надається академікам, членам-кореспондентам Академії, вченим радам наукових установ, закладів мистецької освіти, художнім радам мистецьких колективів, правлінням творчих спілок, органам державного управління у сфері культури.

2

Списки висунутихта зареєстрованих кандидатів

Списки висунутих та зареєстрованих кандидатів у члени-кореспонденти Академії публікуються не пізніше ніж за один місяць до дня виборів у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження. 

3

Обговорення у науковихі творчих колективах

Кандидатури для обрання членів-кореспондентів широко обговорюються у наукових і творчих колективах. Результати таких обговорень доводяться до відома членів відділень. На загальних Зборах відділень і Загальних зборах Академії створюються умови для об'єктивного обговорення кандидатур.

4

Утворення експертної комісії

З метою встановлення відповідності спеціальностей висунутих кандидатів оголошеним вакансіям та визначення вагомості їх внеску у розвиток науки про мистецтво і культуруі національного мистецтва Президією Академії утворюються експертні комісії з числа академіків. 

5

Вибори на Загальних зборах відділення

Вибори кандидатів у члени-кореспонденти Академії проводяться таємним голосуванням академіківі членів-кореспондентів, які входять до складу Загальних зборів відділення.
Вибори вважаються дійсними, якщо на зборах присутні не менш як дві третини особового складу академіків і членів-кореспондентів Академії, які входять до складу відповідного відділення.
Обраними кандидатами у члени Академії вважаються особи, за яких проголосували не менш як дві третини особового складу членів відділення Академії, які брали участь у голосуванні.

6

Вибори на Загальних зборах Академії

Члени-кореспонденти обираються на Загальних зборах Академії таємним голосуванням академіківі членів-кореспондентів Академії.
Вибори вважаються чинними, якщо на зборах присутні не менш як дві третини особового складу академіківі членів-кореспондентів Академії.
Обраними членами-кореспондентами Академії вважаються особи, за яких проголосували не менш як дві третини академіків і членів-кореспондентів Академії,які брали участь у голосуванні.

7

Публікація списку новообраних членів-кореспондентів

Список новообраних членів-кореспондентів Академії публікується у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Почесні академіки НАМ України

Почесними академіками Академії обираються громадяни України або іноземці, які зробили вагомий внесок у розвиток науки про мистецтво і культуру, національне мистецтва, а також керівники та працівники наукових і творчих установ, закладів мистецької освіти, організацій та установ, які досягли високих результатів у галузі мистецтва та науки про мистецтво і культуру і успіхи яких визнано громадськістю.

  Почесні члени Академії обираються довічно.

  Почесні академіки Академії мають право дорадчого голосу.

Вибори почесних академіків

Кандидати у почесні академіки висуваються Загальними зборами відділень і обираються Загальними зборами Академії. У виборах беруть участь академіки і члени-кореспонденти. Вибори вважаються чинними, якщо на Зборах присутні не менш як дві третини особового складу академіків і членів-кореспондентів Академії. Обраними вважаються особи, за яких проголосували не менш як дві третини членів Академії, які брали участь у голосуванні. 
За рішеннями Загальних зборів відділення і Загальних зборів Академії висування кандидатів, обрання їх у почесні академіки може проводитися шляхом відкритого голосування. 

Іноземні члени НАМ України

Іноземні члени Академії обираються відомі міжнародній науковій та мистецькій громадськості вчені, діячі культури і мистецтва — іноземці, які співпрацюють з науковими і творчими установами, підприємствами й організаціями, що віднесені до відання Академії, і мистецькими колективами України.

  Іноземні члени Академії обираються довічно.

  Іноземні члени Академії мають право дорадчого голосу.

Вибори іноземних членів Академії

Кандидати в іноземні члени Академії висуваються Загальними зборами відділень й обираються Загальними зборами Академії. У виборах беруть участь академіки і члени-кореспонденти Академії. Вибори вважаються чинними, якщо на Зборах присутні не менш як дві третини особового складу академіків і членів-кореспондентів Академії. Обраними вважаються особи, за яких проголосували не менш як дві третини членів Академії, які брали участь у голосуванні. 
За рішеннями Загальних зборів відділення і Загальних зборів Академії висування кандидатів, обрання їх у іноземні члени Академії може проводитися шляхом відкритого голосування.