Аспірантура
Інституту проблем сучасного мистецтва

Про ІПСМ НАМ України

Illustration

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України (ІПСМ НАМ України) — єдина науково-дослідна установа в Україні, що здійснює фундаментальні наукові дослідження у галузі всіх видів сучасного мистецтва, практичні і пошукові студії, спрямовані на розвиток професійного сучасного мистецтва й архітектури, впровадження нових мистецьких технологій і практик, розвиток національної культури, підготовку та видання монографій і збірників наукових праць із магістральних напрямів наукової діяльності Інституту. 

Про аспірантуру

Аспірантура ІПСМ НАМ України здійснює підготовку здобувачів на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії (PhD) із спеціальності 034 — Культурологія», галузь знань 03 — Гуманітарні науки.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням).

Вступ

Вступники для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») подають особисто до Приймальної комісії заяву.До заяви вступники додають:– копію документа, що посвідчує особу;– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і копію додатка до нього (особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України від 05.08.2016 № 952);– автобіографію, особовий листок із обліку кадрів;– військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);– згоду на збір та обробку персональних даних;– 2 фотокартки 3 × 4;– медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;– рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти/наукової установи (за наявності);– копію трудової книжки (за наявності);– довідку з місця роботи (за наявності);– міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності);– список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності).
Вступники подають дослідницьку пропозицію та науковий реферат з обраної ними тематики.

Правила прийому до аспiрантури (на 2023 рік)

Програма вступного іспиту в аспірантуру ІПСМ НАМ України із спеціальності 034 «Культурологія»

Програма вступного іспиту з іноземної мови

Зразок оформлення дослідницької пропозиції

Контакти

    +380 44 529 20 51+380 66 332 85 85

     м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 18-Д (приймальня)